අපි ගැන

ZIRAE නැනෝමීටර අන්ත දඩ ඉහළ පිරිසිදු සර්කෝනියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු, සර්ෙකෝනියා හා ඇඹරුම් මාධ්ය, ලොව පුරා බෙදාහැරීම සඳහා අවශ්ය පරිදි වෙනස් සෙරමික් ෙකොටස් ඇලුමිනා පිඟන් භාණ්ඩ සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදන විශේෂඥ. හරය අංග සංශුද්ධතාවය ලෝකයේ වැඩිම පවිත්රත්වය සර්ෙකෝනියා නිෂ්පාදනයක් වන 99.99%, ළඟා විය හැකියි.