• 99.9% පාලකයා

  99.9% පාලකයා

  මෙම නවීන තාක්ෂණය සර්කෝනියම් ඔක්සයිඩ් ළඟා පාරිශුද්ධත්වයත් 99.9% හැකියාව
 • ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙප්ටන්ට් බලපත 33

  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙප්ටන්ට් බලපත 33

  වෘත්තීය පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම් හා නිෂ්පාදන ක්රියාවලියේ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙප්ටන්ට් බලපත 33
 • 10-year Experience

  10-year Experience

  ඔබේ අවශ්යතා මත පදනම් අභිරුචි නිෂ්පාදන හා අවසන් විසඳුම

     

අපි ගැන

ZIRAE specializes in the development and production of nanometre ultra-fine high pure zirconium oxide powder,  zirconia and  alumina ceramics grinding media, customized ceramic structural parts for worldwide distribution.

The purity of the core elements can reach 99.99%, which is the highest purity zirconia product in the world.